beautiful anime woman drinking a boba, vibrant colors, perfect hands, pink hair
Negative prompt: dull, ugly, deformed, multiple straws, missing fingers, extra fingers, ugly hands, too many fingers, extra digits, broken straw
Steps: 20, Sampler: Euler a, CFG scale: 7, Seed: 2456309682, Size: 512x768, Model hash: 4f24a26d75, Model: animelike25D_animelike25DV11Pruned

boba

512 × 768 — PNG 517.3 KB

Uploaded to cách đây 8 tháng — 2283 lượt xem

beautiful anime woman drinking a boba, vibrant colors, perfect hands, pink hair
Negative prompt: dull, ugly, deformed, multiple straws, missing fingers, extra fingers, ugly hands, too many fingers, extra digits, broken straw
Steps: 20, Sampler: Euler a, CFG scale: 7, Seed: 2456309682, Size: 512x768, Model hash: 4f24a26d75, Model: animelike25D_animelike25DV11Pruned

Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể tải từ thiết bị hoặc chụp ảnh.
Đang tải lên 0 files (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can create new album with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can create new album with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No file have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    Note: Some files couldn't be uploaded. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.