lost, dystopian
Negative prompt: disfigured, low quality, extra fingers, missing fingers
Steps: 20, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 277349854, Size: 512x512, Model hash: a074b8864e, Model: CounterfeitV25_25

alone

512 × 512 — PNG 410 KB

Added to post-apocalyptic under category — cách đây 8 tháng — 1550 lượt xem

lost, dystopian
Negative prompt: disfigured, low quality, extra fingers, missing fingers
Steps: 20, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 277349854, Size: 512x512, Model hash: a074b8864e, Model: CounterfeitV25_25

Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể tải từ thiết bị hoặc chụp ảnh.
Đang tải lên 0 files (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can create new album with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can create new album with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No file have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    Note: Some files couldn't be uploaded. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.